Skip to content

Urząd Pracy zwraca koszty utworzenia miejsca pracy dla osoby bezrobotnej

Spis treści

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku prowadzi nowy nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Pracodawcy mają czas do 3 czerwca na złożenie wniosku o refundację.

Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy może wynieść do 25 tys. zł.

Wnioski o dotacje i refundacje będą rozpatrywane zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie przyznawania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, obowiązującym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku, opublikowanym na jego stronie internetowej.

W naborze wezmą udział osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku jako bezrobotne w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Celem rekrutacji jest zapewnienie wszystkim kwalifikującym się kandydatom równych szans w ubieganiu się o pracę. Ma on również na celu zapewnienie, że wszyscy kandydaci spełniają wymagania związane ze stanowiskiem pracy, na które zostali zgłoszeni po dokonaniu wyboru.

Wnioski należy przesyłać pocztą lub kurierem do Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku.

Niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane.

O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku.

Do zgłoszenia należy dołączyć wypełniony formularz krajowej oferty pracy oraz załączone dokumenty wymienione w zgłoszeniu.

Wnioski, które przejdą pozytywnie ocenę formalną, zostaną rozpatrzone w ciągu 30 dni od daty zamknięcia naboru.

Po dokonaniu oceny merytorycznej wszystkich wniosków komisja przyzna każdemu wnioskowi maksymalnie 40 punktów. Najwyżej ocenione wnioski otrzymają refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. Zwrot kosztów nie jest możliwy, jeśli wniosek otrzyma mniej niż 60% maksymalnej liczby punktów, tj. 24 punkty.

W tym roku Powiatowy Urząd Pracy w Malborku przygotował listę pracodawców priorytetowych, którzy otrzymają środki na pokrycie kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby bezrobotnej. Pierwszeństwo w uzyskaniu środków będą mieli ci pracodawcy, którzy wcześniej nie zawarli z Powiatowym Urzędem Pracy w Malborku umów o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego, a także ci pracodawcy, którzy wywiązali się z obowiązku zatrudnienia osób skierowanych do nich przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku przez okres co najmniej 3 miesięcy.

3 komentarze

 1. Jola
  2 czerwca 2022 @ 15:57

  Jestem bardzo podekscytowana, że w końcu otrzymałam dofinansowanie z urzędu i stworze nowe miejsca pracy.

  Pieniądze te zostaną wykorzystane na rozszerzenie działalności firmy i zatrudnienie większej liczby pracowników, co pomoże pobudzić lokalną gospodarkę i stworzy możliwości dla mieszkańców poszukujących pracy.

 2. Franek
  2 czerwca 2022 @ 16:05

  Bardzo się cieszę, że dzięki tej dotacji nowe osoby znajdą pracę.

  To ekscytujący okres dla firmy i cieszę się na współpracę z Państwem przy tych projektach.

 3. Ela
  2 czerwca 2022 @ 16:13

  Ludzie, którzy znajdą pracę dzięki tej dotacji, będą mogli zobaczyć, jak wpłynie ona na ich życie.

  Mam nadzieję, że pomoże on wielu osobom w znalezieniu pracy i cieszę się na współpracę z nimi w przyszłości.

Dodaj komentarz

3 komentarze

 1. Jola
  2 czerwca 2022 @ 15:57

  Jestem bardzo podekscytowana, że w końcu otrzymałam dofinansowanie z urzędu i stworze nowe miejsca pracy.

  Pieniądze te zostaną wykorzystane na rozszerzenie działalności firmy i zatrudnienie większej liczby pracowników, co pomoże pobudzić lokalną gospodarkę i stworzy możliwości dla mieszkańców poszukujących pracy.

 2. Franek
  2 czerwca 2022 @ 16:05

  Bardzo się cieszę, że dzięki tej dotacji nowe osoby znajdą pracę.

  To ekscytujący okres dla firmy i cieszę się na współpracę z Państwem przy tych projektach.

 3. Ela
  2 czerwca 2022 @ 16:13

  Ludzie, którzy znajdą pracę dzięki tej dotacji, będą mogli zobaczyć, jak wpłynie ona na ich życie.

  Mam nadzieję, że pomoże on wielu osobom w znalezieniu pracy i cieszę się na współpracę z nimi w przyszłości.

Dodaj komentarz